Ota yhteyttä

 

Kartoitetaan tilanteesi ja vaihtoehtosi yhdessä.

Puh: 050 550 1774
Sähköposti: toimisto@lakiursa.fi
Osoite: Ainonkatu 7, 53100 Lappeenranta

Läheisen kuoltua on ryhdyttävä toimeen vainajan omaisuuden selvittämiseksi. Perunkirjoitus on toisaalta veroilmoitus, jonka perusteella verottaja toimittaa perintöverotuksen, ja toisaalta inventaari eli listaus vainajan omaisuudesta. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Pesän omaisuutta ei saa jakaa ennen kuin perunkirjoitus on toimitettu.

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, jolla henkilö määrää ennen kuolemaansa siitä, kuinka hänen omaisuutensa kanssa menetellään poismenon jälkeen. Testamentin puuttuessa nojaudutaan perinnönjaossa lain vakiosäännöksiin. Laki on toisaalta hyvin vanha, eikä se monissa tapauksissa johda perillisten tai edes vainajan kannalta toivottuun lopputulokseen. Testamentilla voidaan myös välttää huomattaviakin veroseuraamuksia ja turvata lesken asuminen ja toimeentulo. 

Perunkirjoitus

Testamentti

Perunkirjoituksen jälkeen perintö voidaan jakaa. Perinnönjaosta tulee laatia sopimus, joka on jokaisen osakkaan allekirjoitettava. Mikäli yksikin osakas kieltäytyy jakoa tekemästä, ei pesää voida jakaa. Tällöin voidaan käräjäoikeudesta hakea määräystä pesänjakajalle, joka suorittaa jaon. Toimimme pesänjakajina kuolinpesissä.

Pesänjakaja

Perhe- ja perintöoikeus

Kuolinpesä voidaan jakaa osakkaiden keskeisellä sopimusjaolla tekemällä siitä ns. jakokirja. Jakokirja toimii todisteena esimerkiksi kiinteistösaannosta lainhuutoa haettaessa, sekä sen avulla kuolinpesän varat voidaan siirtää perillisille. Jakokirja on määrämuotoinen ja sen tekeminen on laillisen perinnönjaon edellytys.

Perinnönjako

Ositus on avioeroa tai toisen puolison kuolemaa seuraava prosessi, jossa aviopuolisoiden omaisuus jaetaan puolisoiden kesken. Ositus tehdään yleisimmin ns. sopimusosituksena, jossa puolisot sopivat yhdessä omaisuuden jakautumisesta. Mikäli puolisot eivät pääse sopimukseen osituksesta, voi kumpi tahansa osapuoli hakea käräjäoikeudelta pesänjakajan määräämistä suorittamaan ositus. Pesänjakaja on puolueeton ja ammattitaitoinen juristi, joka suorittaa osituksen lain mukaisesti.

Ositus