Lakiasiaintoimisto Ursa Oy

Miten määritellään tavanomainen kuluminen vuokra-asunnossa?

Vuokra-asuminen on ollut yleistymään päin suomessa. Nykyisin noin kolmasosa suomalaisista asuntokunnista asuu vuokralla. Yleisintä vuokra-asuminen on 20–40-vuotiailla henkilöillä, eli yleisesti ottaen vuokralla asutaan kotoa muuttamisen jälkeiset vuodet, jolloin opiskellaan ja siirrytään työelämään. Yleisin vuokra-asunto on tilastokeskuksen mukaan pienehkö kerrostaloasunto.[1]

 

Vuokra-asumisen hyvänä puolena nähdään usein asumisen helppous. Hankalammin hahmotettavia ongelmia voi kuitenkin syntyä asumiseen liittyvien sopimusosapuolten ja näiden vastuiden jakautumisten johdosta. Kun asunnon omistaa yksi, vuokralla on toinen, ja taloyhtiökin on mukana pelissä, voi vuokralaiselle olla hankala hahmottaa hänen vastuulleen kuuluvat asiat asunnon ylläpidossa. Mikäli asunnossa ilmenee vahinkoja tai kulumaa, on tärkeää ymmärtää, kuka vastaa vahingosta.

 

Tässä artikkelissa käsitellään asunnon tavanomaista kulumista ja sen arviointiperusteita. Yksi yleisimmistä oikeudellisista kiistoista vuokralaisen ja vuokranantajan välillä liittyvät siihen, pitäisikö asunnossa ilmenevää vahinkoa pitää tavanomaisena kulumisena. Näissä tilanteissa vuokranantaja pyrkii vierittämään kulut asunnon remontoimisesta vuokralaiselle väittämällä, että jälki tai vika on muuta kuin tavanomaista kulumista. Päinvastoin vuokralainen voi pyrkiä välttämään vastuutaan väittämällä, että hänen aiheuttamansa vahinko kuuluu tavanomaisen kulumisen piiriin.

 

[1] Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus.

Onko vaurio tavanomaista kulumista?

Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan vuokra-asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa kulumista. Tavanomaista kulumista on esimerkiksi asunnon pintojen (lattiat, seinät listoineen ym.) ikääntyminen. Ei voida edellyttää, että asunto olisi vuokrasuhteen lopussa samassa kunnossa kuin sen alkaessa. Vuokralainen ei vastaa asunnon tavanomaisesta kulumisesta, ellei siitä ole toisin sovittu.

Vuokralainen vastaa kuitenkin niistä vahingoista, joita hän on itse tahallisesti, laiminlyönnillään tai huolimattomuudellaan aiheuttanut. Vuokralainen vastaa myös vahingoista, jotka on aiheuttanut toinen henkilö, joka on oleskellut asunnossa vuokralaisen luvalla.

Miten voidaan siis käytännön tasolla arvioida, onko kysymys tavanomaisesta kulumisesta vai ei? Arviointi aloitetaan tarkastelemalla vahingon syntymiseen liittyvää aikaa. Otetaan esimerkkitapaukseksi lattiassa oleva jälki. Mikäli jälki on syntynyt äkillisesti, ei sitä todennäköisesti katsota tavanomaiseksi kulumiseksi. Tavanomaisena kulumisena pidetään yleensä vaurioita, jotka ovat syntyneet vähitellen. Jos lattiassa oleva jälki on siis syntynyt esimerkiksi sohvan jalkojen alle pitkän ajan kuluessa, on kyseessä pääsääntöisesti tavanomainen kuluminen. Huomioitavaa on, että pitkän ajankaan kuluessa syntynyttä vahinkoa ei välttämättä katsota tavanomaiseksi kulumiseksi, jos se johtuu esimerkiksi pintamateriaalin väärästä käsittelystä tai laiminlyödystä hoidosta. Hyvänä esimerkkinä toimii tupakan polttaminen sisällä, jonka johdosta pintamateriaalit pilaantuvat ajan myötä.

Toisen arviointiperusteen muodostaa vuokrasuhteen kesto. Mitä lyhyemmästä vuokrasuhteesta on kyse, sitä vähemmän asuntoon on voinut syntyä kulumisen jälkiä. Useita vuosia kestäneessä asumisessa tavanomaista kulumista on huomattavasti enemmän kuin jos vuokrasuhde olisi kestänyt vain joitain kuukausia.

Merkitystä on kolmanneksi asunnon iällä ja siihen tehdyillä remonteilla. Vanha asunto on voi olla lähtökohtaisesti sellaisessa kunnossa, että pidemmän aikavälin kuluma ja iän tuoma hapertuminen saavat aikaan vahingon, joka ilmenee uuden, lyhyen vuokrasuhteen aikana.

Neljänneksi on huomioitava asukkaiden lukumäärä. Monilapsinen perhe aiheuttaa luonnollisesti enemmän tavanomaista kulumista kuin yksinasuva.

Viimeisenä arviointiperusteena voidaan tutkia käytettyjä materiaaleja. Halvemmat tapettiratkaisut saattavat kestää kulutusta huomattavasti vähemmän kuin toiset, jolloin tällaisten materiaalien kohdalla tavallista huomattavampikin kuluminen voidaan katsoa kuuluvan tavanomaisen kulumisen piiriin.

Lopuksi

Hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää normaalia asumista. Mikäli vuokralaisena pidät huolta asunnon perussiisteydestä ja huolehdit asunnosta normaaliin tapaan, vauriot asunnossa vuokrasuhteesi aikana kuuluvat lähtökohtaisesti tavanomaisen kulumisen piiriin.

Huomioi kuitenkin, että mikäli jokin asunnossa oleva vuokrasuhteen aikana syntynyt vaurio tai jälki ei ole tavanomaista kulumista, olet vuokralaisena velvollinen korvaamaan vahingon vuokranantajalle. Vastuu korjauskustannuksista on kuitenkin vain tavanomaisen kulumisen ylittävältä osalta.

Asiat hoidetaan vuokrasuhteissa monesti sopimalla. Mikäli sopuun ei kuitenkaan päästä, on syytä turvautua asiantuntevaan apuun. Olet sitten vuokranantaja tai vuokralainen, toimistomme palvelee sinua kaikissa vuokra-asumiseenne liittyvissä ongelmatilanteissa.